Säkrar timrets ursprung med modern avverkning

OTMETKA utvecklar ny teknik för att dels digitalisera stora datamängder om skog och skogsproduktion på ett effektivt sätt, dels skapa 100 procent garanterad spårbarhet av timmer under pågående avverkning. Många aktörer pratar gärna om att de kan erbjuda spårbarhet – men det är långtifrån sant.

Vi hjälper våra kunder att använda skogsdata på ett bättre sätt för att framtidssäkra och vidareutveckla en nordisk framgångsindustri, men också för att utveckla övriga världens skogsbruk. Detta gör vi med den enskilda stocken i fokus, där varje märkt stock kan spåras automatiskt tillbaka till stubben. OTMETKAs grundläggande databasmodell för att koppla samman den enskilda stocken är erkänt unik, enkel och bildar första datablocket i en blockkedja (blockchain).

Obruten och smart informationskedja

Vår vision är att digitaliseringen av skogen ska ske på träd- och timmernivå, där produktionsdata, skogdata samt önskemål från industrin sätts samman i ett obrutet och smart informationsflöde. Det är också helt naturligt eftersom trädet hanteras ett i taget vid fällning, kapning och kvistning.

Genom att införa vårt robusta, trovärdiga och för skogen specialutvecklade märkningssystem – OtmetkaID© – skapas effektivt en obruten informationskedja. Varje timmerstock är även efter kapningen fortfarande en känd individ med ursprungsdata kopplat till varje stock. OtmetkaID bygger på globalt unika identiteter, vilket innebär att samma system kan införas över hela världen. Alla efterföljande transaktioner kan sedan kopplas samman i en blockkedja (blockchain), som kan ingå i företagsspecifika affärssystem.

Skapar bättre prognoser om skogen

När timret väl kommer in till sågen läses och tolkas stockens OtmetkaID med kamerateknik. Samtidigt kan egenskapsdata om stocken jämföras från skördaren eller den motormanuella avverkningen med nya och mer exakta data, som fås under inmätningen vid sågverket. Detta skapar förutsättningar för bättre prognoser om nästa avverkning och om den växande skogen. OtmetkaID kan även läsas av i fält med ruggade handdatorer eller appar i smartphones.

Under en avverkning produceras mycket skogliga data, som idag inte används på ett genomtänkt sätt. Att återanvända data är ett smart sätt att skapa bättre förutsättningar för ökad lönsamhet i skogsbruket – samtidigt som ett ekologiskt drivet och uthålligt skogsbruk kan vidareutvecklas. Ett rationellt skogsbruk tar hänsyn till naturens alla värden. Dessutom kan illegal avverkning enkelt avslöjas med detta system.

When coordinates are set within OtmetkaID marking system, data from each tree can be used as a key for forecasts made with remote sensing data.

Då märkningssystemet OtmetkaID är koordinatsatt kan data från varje träd även användas som facit på gjorda prognoser med fjärranalysdata.