Vi skapar garanterad spårbarhet av världens timmer

Invest in OTMETKA? Contact info@otmetka.com

Vår vision är att digitaliseringen av skogen sker på träd- och timmernivå, där produktionsdata, skogsdata och önskemål från industrin fogas samman i ett obrutet, smart informationsflöde med 100 procent garanterad spårbarhet.

Med vår tjänst OtmetkaID© kan skogsbruket digitaliseras ända ned på stocknivå – ett framtidssäkert koncept. Alla involverade parter i produktionskedjan kan vara säkra på att:

  • Spårbarheten är 100 procent garanterad.

  • Ersättning av timmer sker korrekt.

  • Överensstämmelse med kraven på spårbarhet inom certifieringssystemen FSC och PEFC blir enkelt att visa.
  • Skogar som avsätts för framtiden skyddas i verklig mening.

  • Timmer digitaliseras med blockkedjeteknik (blockchain).

  • Vital skogsinformation återanvänds och skapar mervärde inom industrin.

Beprövad teknik

Märkning av timmer med OtmetkaID© bygger på gammal beprövad teknik, men som har utvecklats till ett modernt högteknologiskt märkningssystem där varje stock märks individuellt.

Säkrar ursprung

OtmetkaID© säkerställer äkta geografiskt ursprung för varje märkt stock. Det sker via ett system av globalt unika och krypterade engångskoder, som kopplas till tidsbegränsade geografiska positioner under pågående avverkning.

Global lösning

OtmetkaID© garanterar 100 procent spårbarhet av timmer tillbaka till stubben i skogen på samma sätt över hela världen, i såväl mekaniserade som manuella avverkningssystem med motorsåg.

Innovation som ökar skogens värde

OtmetkaID© kan byggas ut med många kompletterande märkningstekniker av timmer.

OtmetkaID© läses av i sågverket samtidigt som kvalitetsklassning sker.

OtmetkaID© skapar enkelt första blocket i en blockkedja (blockchain).

OtmetkaID© är ett märkningssystem med många utbyggbara funktioner och möjligheter.

Garanterad spårbarhet av timmer har stor förbättringspotential inom skogsbruket samt skogs- och sågverksindustrin.

OTMETKA bygger aktiva partnerskap och nätverk med målet att skapa nya tjänster kring spårbarhet av timmer.

Digitaliserar världens skogsindustri

OTMETKA är ett ledande teknikbolag som tillsammans med partners och kunder utvecklar ny teknik för att dels enkelt och effektivt digitalisera stora datamängder om skog och skogsproduktion, dels skapa 100 procent garanterad spårbarhet av timmer över hela världen.

Underlättar digitalisering och certifiering

Världens skogsbruk omsätter enorma ekonomiska värden på relativt få skördare, vilket underlättar digitaliseringen av skogsbranschen. Med vår tjänst OtmetkaID© går informationen aldrig förlorad.

Att certifiera skogsbruket är också ett måste för varje modernt drivet skogsbruk. Med OtmetkaID sker spårbarheten automatiskt, vilket innebär att arbetsamma manuella spårbarhetslösningar helt kan tas bort.

Omfattande skoglig yrkeskompetens och erfarenhet

För att lyckas med detta kombinerar OTMETKA gedigen skoglig yrkeskompetens och mångåriga erfarenheter – från olika beprövade produkter och system – med nya teknologiska landvinningar. Detta säkerställer ett rationellt, uthålligt skogsbruk som även möjliggör ett effektivt skydd av skogens biologiska mångfald.

Vår vision är att digitaliseringen av skogen sker på träd- och timmernivå, där produktionsdata, skogsdata och önskemål från industrin fogas samman i ett obrutet, smart informationsflöde med 100 procent garanterad sårbarhet.

Timber is stamped with OtmetkaID, a marking system that provides guaranteed timber traceability.

Märkningssystemet OtmetkaID stämplar en globalt unik kod i rotändan på varje stock, vilken bildar första länken i en blockkedja (blockchain).

Using latest GNSS technology, the harvester determines the basic information in the OtmetkaID, including time and position for each tree, as well as tree characteristics data.

Med senaste GNSS-teknik bestämmer skördaren (längst ned i bild) tid och position för varje träd, som tillsammans med egenskapsdata om trädet utgör grundinformationen i OtmetkaID.

OtmetkaID creates key reference data for each tree to digitize the world’s forest industry and build better forecast models for your growing stock of trees and forests.

OtmetkaID skapar viktiga referensdata för varje träd (rödmarkerade) för att digitalisera världens skogsbruk och bygga bättre prognosmodeller över växande träd och skogar.

Certification of forestry operations is simplified with OtmetkaID, which automatically creates 100 percent guaranteed traceability for each tree and log.

Certifieringen av skogsbruket förenklas med OtmetkaID, som automatiskt skapar 100 procent garanterad spårbarhet för varje träd och stock.

Varför OTMETKA?

55

Patent

Innehar 55 patent i världens största och mest skogstäta länder

20

Länder

Erbjuder branschlösningar som omfattar ett tjugotal länder över hela världen

500 000 000

Kubikmeter avverkat timmer/år

Kan individmärka 500 000 000 m³ avverkat timmer årligen med tekniken

Våra partners om oss ...

Partner Forest Growers Research Ltd

"I början av 2020 formaliserade vi och OTMETKA ett avtal om att utveckla automatiserad märkning och märkningstekniker som är lämpliga för utrustning för skogsavverkning och leverantörskedjor på Nya Zeeland.”

Dr. Glen Murphy, projektledare, Automated LogID Tagging and Tag Reading Project, Forest Growers Research Ltd, Nya Zeeland

Läs mer

otmetka-partner-forest-growers-research-fgr-logo-2020

Partner University of Salzburg

"I projekt TreeTrace använder vi digitala bilder och biometriska metoder för identifiering och kvalitetsbedömning av stockar. Här samarbetar vi med det svenska företaget OTMETKA, som har den mest robusta, praktiska och naturliga metoden för att skapa unika märken i stockens rotända.”

Dipl.-Ing. Mag. Rudolf Schraml, University of Salzburg, Department of Computer Science, Austria

Läs mer

treetrace-image