Fördelar med garanterad spårbarhet av timmer

Här har vi samlat ett antal fördelar för olika aktörer inom den svenska skogsbranschen när det gäller garanterad spårbarhet av timmer. Listan kan göras längre. Ser du några andra fördelar eller har synpunkter? Hör av dig till oss!

För skogsägaren ...

 • Underlättar certifieringsprocessen.
 • Undviker att nyckelbiotoper "smittar" hela fastigheten.
 • Säkrar redovisningen av virket genom ett verkligt kvitto, stock för stock.
 • Identifierar lätt förlorat timmer.
 • Möjliggör aktivt införande av mer alternativa prislistor med specialsortiment.
 • Möjliggör köp av olika tilläggstjänster direkt kopplade till när avverkningskostnad uppstår.

För skogsentreprenören ...

 • Möjliggör betalning för förmedlade och säkerställda produktionsdata till sågverk.
 • Slipper annan virkesmärkning, till exempel manuell märkning, av utkört timmer.
 • Underlättar kvalitetskontroll av skördarnas apteringsutrustning.
 • Underlättar avverkning i stormfälld skog, där gränser inte går att återskapa.
 • Möjliggör hantering av fler specialsortiment vid avverkning, utan risk för sammanblandning.
 • Säkrar att varje märkt timmerstock är plats- och datumstämplad samt försedd med ägaruppgifter. Inget kan bli fel!

För skogsmaskinindustrin ...

 • Stödjer branschstandarden StanForD.
 • Möjliggör införande av OtmetkaID som en global de facto-standard, vilken fungerar över hela världen trots varierande förutsättningar.
 • Möjliggör introduktion av mer beröringsfri mätteknik (kamerateknik), eftersom data om stocken med OtmetkaID inte tappas bort.

För virkeshandlaren ...

 • Underlättar certifieringsprocessen.
 • Förenklar all framtida timmerimport till EU, då timmerförordning enkelt kan följas upp.
 • Ökar trovärdigheten gentemot skogsägaren.
 • Skapar bättre förutsättningar för automatiska avräkningsnotor.
 • Slipper i efterhand märka timmer vid bilväg med vältlapp eller stämpel.

För timmertransportören ...

 • Möjliggör samlastning mellan olika objekt, vilket minskar rundkörning och tomkörning.
 • Underlättar prioritering vid timmerleveranser från bilvägslager, där bland annat färskhetskrav på gran finns.
 • Förenklar redovisningen vid sågverken.

För virkesmätaren ...

 • Möjliggör automatisk inmätning vid sågverket, där nya data om timret behålls hela vägen.
 • Möjliggör automatisk och kontinuerlig uppföljning av alla avverkningar, träd för träd.
 • Möjliggör sammankoppling med SDCs VIOL 3, där utökade tjänster tillåts.

För skogs- och sågverksindustrin ...

 • Förenklar hantering och flödesstyrning – från avverkning och genom hela industrin – då all virkeshantering och alla produktionsdata ligger kvar stock för stock.
 • Ökar möjligheten att snabbare anpassa prislistan och därtill kopplade traktdirektiv, genom aktiv återkoppling i realtid och uppföljning av timret vid inmätning.
 • Minimerar risk för att få in illegalt avverkat timmer.
 • Förbättrar kraftigt förutsättningarna för att klara skogscertifieringssystem som FSC och PEFC.
 • Stödjer EUs timmerförordning.
 • Ökar möjligheten att automatiskt förbättra spårbarheten av massaved (massaflis) och vedfiberns innehåll, genom bättre samkörning av data från märkt timmer inom en region.
 • Möjliggör införande av mer avancerade metoder för automatisk virkesklassning, till exempel kan röntgendata följa med koden och stocken till sönderdelning.
 • Skapar förutsättningar att införa mer avancerade mätramar för röntgen genom bättre virkesutnyttjande.
 • Underlättar digitalisering av produktion och virkeshantering i automatiserade processer.