Beprövad märkningsteknik i modern tappning

OTMETKA gör det möjligt att allt timmer över hela världen kan märkas och spåras med samma unika, robusta teknik. Som verkliga pionjärer har vi skaffat oss gedigna erfarenheter om märkning av timmer och rundved.

Vår lösning OtmetkaID© är helt utvecklad för att passa modern skogsavverkning, såväl mekaniserad avverkning med skördare som manuell med motorsåg. Tekniken möjliggör en effektiv och trovärdig märkning under alla tänkbara tuffa förhållanden världen över. Därmed kan en global de facto-standard för märkning av timmer och rundved skapas!

When driving timber, marking axes were used to secure ownership of the logs.

Vid flottning av timmer användes stämpelyxa för att säkra äganderätten på stockarna. FOTO: SKOGENBILD

otmetka-taken-marking-axes-of-old-times-step-further-for-marking-timber

OTMETKA har tagit gamla tiders stämpelyxa, med sitt unika stukmärke, ett steg vidare för märkning av timmer.

Stämpelyxa från förr gav idén ...

Gamla tiders flottningsarbete av timmer skedde året efter vinterns skogsavverkning när snön började smälta och vårfloden startade. Sågtimret flottades ned till skiljeställen, där rätt ägare fick sitt timmer avskilt från övriga ägares vid särskilda skiljeställen. För att klara ut ägarförhållandena stämplades timret med en särskild stämpelyxa – med ett unikt stukmärke – och på så sätt kunde flottningspersonalen sortera ut olika ägares timmer. Stukmärket överlevde lång lagring och hårda transporter, utan att tappa sin läsbarhet.

OtmetkaID marking system stamps a globally unique code at the root end of each log, automatically creating the first link in a blockchain.

Stocken stämplas med OtmetkaID, ett märkningssystem som ger garanterad spårbarhet av timmer.

... till märkningssystemet OtmetkaID

OTMETKA har efterliknat just denna idé från gamla tiders flottning, men har tillfört att varje stock även ska kunna märkas individuellt för att kunna kopplas ihop med rätt produktionsfil från skördarens apteringsdator. OtmetkaID består av globalt unika koder, där två stockar aldrig har samma nummer. Att varje stock har en garanterat unik kod i en global databas gör att det sedan är enkelt att bygga komplexa informationsflöden, utan att någon data går förlorad.

Undviker andra teknikers nackdelar

OtmetkaID är den oöverträffat bästa lösningen för att skapa en säker och trovärdig individmärkning av timmer. OTMETKAs lösning saknar alla andra systems nackdelar:

  • Biometriska metoder är instabila, då säkra och upprepade identifieringar är svåra att genomföra. Det beror på att lagrat och transporterat timmer får förändrade egenskaper när det åldras som till exempel färgförändringar, torksprickor, skador, smuts eller svampangrepp.
  • Bildanalysmetoder försvåras eller omöjliggörs under vissa ljus- och väderleksförhållanden eller begränsas av kameratekniska egenskaper såsom beräkningshastigheter och stabilitet av bildalgoritmer. Detta gäller om identifieringen enbart baseras på biometriska egenskaper som till exempel årsringar.
  • Bläckskrift, RFID och etiketter har sina egna problem, där främst lagring under vattenläggning försvårar långsiktig läsbarhet och snabbhet vid läsning av data under produktion. Garanterad säkerhet begränsas också av tekniken.
In all timber handling, the prerequisites for camera reading are impaired by the biometric characteristics of the log, fingerprint.

Vid all timmerhantering försämras förutsättningarna för avläsningen med kamera av stockarnas biometriska egenskaper (fingerprint).

Stamped codes, OtmetkaID, in the root end can be identified in the sawmill with modern image analysis technology even if they are covered with soil, clay or snow.

Stämplade koder – OtmetkaID – i stockens rotända kan identifieras i sågverket med modern bildanalysteknik, även om dessa är täckta av jord, lera eller snö.

Robust och säkert märkningssystem ...

Med OtmetkaID kan säkra och krypterade datatransaktioner skapas. OTMETKA använder kamerateknik för att läsa av koden ute i fält eller i sågverket. OtmetkaID är däremot inte beroende av att kamerateknik finns monterad på skördaren, även om den möjligheten till utbyggnad finns.

Oavsett förhållanden vid avverkningen och om skördaren eller sågverket har mobil uppkoppling uppnås ett mycket robust system. Vid inmätningen av stocken i sågverket läses koden av och jämförs mot de produktionsfiler som finns åtkomliga antingen som molntjänster eller lokalt installerade program med tillhörande databaser.

... som kan kompletteras efter behov

Som tillval finns möjligheten att lägga till kamerabaserade system för analys (fingerprint) av timmeregenskaper i skördaraggregatet eller sågverket. Även annan konventionell märkning som etiketter och RFID erbjuds som tillägg. Vi koncentrerar oss då mer på att analysera egenskaper som beskriver timrets kvalitet, tillväxtegenskaper, sågbara dimensioner, barktjocklek och automatisk klassning av timmer. Detta gör systemet mycket robust med hög tillförlitlighet.