Projektet SINTETIC för identifiering av enstaka föremål för skogsproduktion, skydd och förvaltning startar

PRESSMEDDELANDE Solsona (Spanien), 2023-06-08

 

Projektet kommer att utveckla ett nytt system som gör det möjligt för kunder som köper träprodukter att spåra dem hela vägen tillbaka till de enskilda träden i skogen som de är gjorda av.

SINTETIC, ett banbrytande projekt som syftar till att leverera ett omfattande datahanteringssystem för hela EU:s skogsvärdekedja, har firat sitt startmöte denna vecka i Solsona, Spanien. Med en total budget på nästan 9 miljoner euro kommer Kataloniens skogsvetenskapliga och tekniska centrum (CTFC) att samordna SINTETIC-projektet, som samlar 21 partner från hela Europeiska unionen.

Projektet startar några månader efter antagandet av en ny EU-förordning om avskogningsfria produkter som kräver omfattande due diligence av värdekedjan för alla operatörer och handlare samtidigt som det syftar till att öka transparensen i virkesförsörjningskedjan. När SINTETIC avslutas om fyra år kommer systemet att kunna spåra hela skogens värdekedja, träd, stockar och träskivor – med hjälp av fem olika men integrerade spårningssystem.

”SINTETIC kommer att etablera ett innovativt system för att spåra skogsprodukter och koppla samman data som genereras längs hela värdekedjan. Ambitionen är att skapa en tjänst som betalas av de ekonomiska fördelarna den ger alla aktörer inom skogssektorn, men som också kan generera data och modeller för att bättre skydda och förvalta de europeiska skogarna”, framhåller projektkoordinatorn Gianni Picchi, CNR-forskare och adjungerad forskare vid CTFC.

Från skog till kund

Ambitionen med SINTETIC är att utveckla och implementera en digital plattform som kan leverera ett heltäckande datahanteringssystem för hela skogens värdekedja. Kärnan i det föreslagna systemet är en banbrytande lösning för fullständig spårbarhet av skogsprodukter baserad på den första integreringen någonsin av fem toppmoderna teknologier. Systemets genomförbarhet kommer att demonstreras på åtta platser i Finland (2), Rumänien (2), Sverige, Frankrike, Spanien och Italien.

Varje enskild post kommer att tilldelas och har bifogat ett unikt ID som i sin tur kommer att överföras digitalt till en central geodatabas. Detta gör att varje föremål kan spåras när det rör sig längs skogens värdekedja. Systemet för informations- och kommunikationsteknik (IKT) kommer också att göra det möjligt för mätningar av avkastning och produktion att relateras till någon tidigare punkt i värdekedjan. Historiska klimatdata, skogsvårdsbehandlingar och skogsbeståndsbeskrivningar kommer också att inkluderas.

Centralt för SINTETICs funktion kommer att vara integrationen av fem separata spårningsteknologier, nämligen: Radio Frequency Identification som gör det möjligt att märka både stående träd och runt trä, en stanskod som trycks direkt på träet med en hammare, en CT-logg skanner på sågverket, optiska synskanner (fingeravtryck) och slutligen efter produktion en streck/QR-kod som ska möjliggöra identifiering genom detaljhandelsprocessen. Det sista steget är avgörande eftersom det gör det möjligt för operatörer och kunder att spåra träelementet i den färdiga produkten tillbaka till en specifik skog och ett enskilt träd.

Förutom att främja ett omfattande spridning av delad digital teknik, hoppas projektforskarna att detta kommer att öka antalet skogsområden i EU under aktiv förvaltning, vilket i sin tur kommer att förbättra hälsan och produktiviteten hos skogsbestånd. Projektet syftar också till att minska de totala transportkostnaderna och relaterade utsläpp av växthusgaser med 5 % och att öka utbytet av högvärdiga sågade träprodukter från 20–22 % av volymen av processträ.

Europatäckande spårningssystem

EU:s skogssektor är mycket mångsidig. För att klara av detta kommer plattformen att utformas för att rymma två ”extrema” skogssektorscenarier – och följaktligen allt däremellan – nämligen:

  • Den mogna skogssektorn, som finns i norra och centrala EU och representerar högvärdiga skogar med god datatillgänglighet, helt mekaniserade avverkningssystem och en välstrukturerad försörjningskedja inklusive moderna sågverk utrustade med sensorer för kvalitetsbedömning.
  • Skogssektorn, som den finns i Medelhavet och östra EU, representerar en hög fragmentering av skogens ägande av icke-harmoniserade inventeringar, små sågverk och mikrosågverk och låga investerings- och innovationsnivåer.

För ytterligare information: Comunicacio@ctfc.cat

Läs mer om projektet: https://sinteticproject.eu

 

 

Du kanske också är intresserad av: