Inläsning och kvalitetsklassning vid samma tillfälle

OtmetkaID© är ett i förväg inlärt märkningssystem av kända algoritmer (hexadecimal), som avläses med standardkameror eller vanliga smartphones. När koden är stämplad i stocken kan den också läsas av med kamerateknik eller linjelaserteknik i 3D.

Tillsammans med partners utvecklar OTMETKA nu algoritmer för kvalitetsklassning, samtidigt som systemet läser av OtmetkaID. Vi utvecklar även beröringsfri teknik för mätning av trädet i skördaraggregatet, som möjliggör kompletterande biometriska analyser redan vid skogsavverkningen. Det genererar ytterligare värdefulla data som kan sammanföras till OtmetkaID.

Förbättrar analyser tillsammans med biometri

Informationen som skapas i sågverket kan därmed effektivt kopplas samman med rätt stock ända ut till stubben där trädet avverkades. Biometriska analyser tillsammans med OtmetkaID skapar därmed utökade möjligheter att under stabila förhållanden analysera stockdata med automatiska klassningsmetoder.

Cameras that record different spectral wavelength bands reveal different wood properties. With fixed reference markings, a log stamped with OtmetkaID, geometric calculations are easily guaranteed from the image such as the percentage of core wood.

1. Kameror som registrerar olika spektrala våglängdsband avslöjar olika vedegenskaper. Med fasta referensmarkeringar, stock stämplad med OtmetkaID (inte på bild), säkerställs geometriska beräkningar enkelt ur bilden till exempel andelen kärnved (bild till höger). OTMETKAs system för bildinformation – LogVision – är en tilläggsfunktion till OtmetkaID som kommer att finnas i två utföranden: LogVision Sawmill och LogVision Forest för skördare.

Wood is a living material with individual shapes, colors and other wood characteristics. During timber handling and storage, repeated readability with camera deteriorates due to color changes, fungal attacks, cracks, clay, snow, and more.

2. Trä är ett levande material med individuella former, färger och andra vedegenskaper som till exempel förekomst av årsringar, sprickor och kvistar. Under timmerhantering och lagring försämras upprepad läsbarhet med kamera på grund av färgförändringar, svampangrepp, sprickor, lera, snö med mera.

OtmetkaID mimics biometric principles, where the stamped code has a predetermined geometry, which can be read with a modified barcode reader or even with image technology.

3. OtmetkaID efterliknar biometriska principer, där den stämplade koden har en i förväg fastställd geometri, som kan läsas av med en modifierad streckkodsläsare (stockarna "blippas") eller mer avancerat även med bildanalysteknik. Moderna genomlysningssystem som röntgen klarar också att läsa av stockens stämpel.

Valuable biometric data of the log, is determined at the same time as OtmetkaID is read, which makes entire system very stable.

4. Värdefulla data om stockens biometri fastställs samtidigt som OtmetkaID läses av, vilket gör hela systemet mycket stabilt.

With image analysis technology, vital features of the log can be revealed, calculated and easily added to OtmetkaID’s robust marking system.

5. Med bildanalysteknik kan vitala egenskaper om stocken avslöjas, beräknas och enkelt läggas till OtmetkaIDs robusta märkningssystem.